ZAGOSPODARUJEMY TWOJE ODPADY
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dla klienta

1. ZAWIERANIE UMÓW2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH3. KONTAKT4. PUNKTY OPŁAT

ZAWIERANIE UMÓW
USŁUGI CIĄGŁE DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim jako „Odbiorca odpadów” zawiera umowy z „Wytwarzającym odpady” w zakresie usługi odbierania odpadów o kodzie 200301, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Wykaz dostępnych pojemników i ich wielkość

W celu rozpoczęcia ciągłej współpracy „Wytwarzający odpady” zobowiązany jest wypełnić wniosek o zawarcie umowy na wykonanie usługi odbierania odpadów .

Z chwilą podpisania umowy „Odbierający odpady” zobowiązuje się do:
1. dostarczenia pojemników będących jego własnością wg ilości i rodzajów określonych w harmonogramie ;
2. naprawy i wymiany pojemników na swój koszt, gdy zużycie ich nastąpiło w wyniku normalnej eksploatacji lub z winy „Odbiorcy odpadów”;
3. zapewnienia w ciągłej sprzedaży oznaczonych znakiem firmowym worków na odpady służących do gromadzenia nadmiaru odpadów nie mieszczących się w pojemnikach;
4. usuwania odpadów z nieruchomości z częstotliwością określoną w harmonogramie z uwzględnieniem zmian spowodowanych dniami ustawowo wolnymi od pracy;

Reklamacje dotyczące niewykonania usługi, nieterminowego bądź nierzetelnego wykonania usługi prosimy zgłaszać „Odbiorcy odpadów” nie później niż w ciągu dwóch dni od ustalonej daty wykonania usługi.

Wszelkie zmiany do zawartej umowy wprowadzane są aneksem po wcześniejszym zgłaszeniu pisemnym.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POBIERZ

 KONTAKT

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.
ul. Staroprzygodzka 138
63-400 Ostrów Wielkopolski
Adres www: www.mzo.com.pl

Sekretariat ZOiGO „MZO” S.A.
tel: (062) 733 81 30
fax: (062) 736 47 94
E-mail: mzo(at)mzo.com.pl

Dział sprzedaży
tel: (062) 735 35 63
E-mail: bok(at)mzo.com.pl

 

 

PUNKTY OPŁAT

Punkty, w których można zapłacić za usługi ZOiGO”MZO”S.A.

  1. Kasa Spółki, ul. Staroprzygodzka 138 Ostrów Wielkopolski
  2. Bank Ochrony Środowiska o/Ostrów Wielkopolski
  3. Centrum Rozwoju Komunalnego ul. Partyzancka Ostrów Wielkopolski