ZAGOSPODARUJEMY TWOJE ODPADY
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Działalność

KOMUNIKATY

INFORMACJA - KOLEBKI

- Zakaz wrzucania eternitu, innych odpadów niebezpiecznych (opakowania po farbach, lakierach, silikonach itp.) świetlówek;
- kontener należy napełnić tylko do krawędzi poziomej jego wysokości;
- przepełnienie kontenera w stopniu uniemożliwiającym jego odbiór powoduje wstrzymanie wywozu kontenera do czasu usunięcia przez zleceniodawcę nadmiaru odpadów;
- miejsce ustawienia wskazuje zleceniobiorca i ponosi odpowiedzialność za jego wybór;
- za wykonaną usługę zleceniobiorca wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującym cennikiem;
- dostarczenie kontenera poza granice miasta spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów;
- w przypadku braku dojazdu do kontenera i możliwości wykonania usługi upoważnia zleceniobiorcę do obciążenia dodatkowymi kosztami dojazdu do klienta;
Tel. kontaktowy 062 733 81 44

INFORMACJA

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 (Dz. U. Nr 186 poz 1553) wytwórca odpadów jest zobowiązany do sporządzenia charakterystyki odpadów. Podstawową charakterystykę oraz testy zgodności przekazuje się zarządzającemu składowiskiem odpadów przed umieszczeniem odpadów na składowisku odpadów.

Brak podstawowej charakterystyki oraz testu zgodności przedstawionego zgodnie z powyższym rozporządzeniem skutkować będzie odmową przyjęcia odpadów na składowisko.

OFERTA SPRZEDAŻY

Polecamy sprzedaż zbelowanych odpadów surowcowych z tworzywa oraz  papieru. Podejmujemy współpracę z każdym podmiotem gospodarczym, który oferuje wpółpracę długoterminową i partnerską .

W sprawie skupu i sprzedaży odpadów surowcowych można kontaktować się poprzez:
fax - 062 735-35-63
tel - 062 735-35-63
e-mail mzo(at)mzo.com.pl

tel. kom Krystian Bury 885 263 885885 263 885(osoba kontaktowa)

ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działa na rynku już od ponad 60 lat. Spółka dysponuje specjalistycznym sprzętem, różnorodnymi pojemnikami oraz wyszkoloną kadrą, która stara się zaspokoić wszystkie potrzeby klientów.Podstawową działalność ZOiGO „MZO” S.A. stanowi odbiór zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz od firm przez specjalistyczne samochody wyposażone w system monitorowania XTrack z zastosowaniem nowoczesnych technologii opróżniania

ODBIÓR SELEKTYWNIE ZABRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Usługa funkcjonuje od 2003 roku. W/w odpady zależnie od danej gminy zbierane są w żółtych, zielonych, niebieskich, białych i brązowych workach oraz żółtych, zielonych i niebieskich pojemnikach.

ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH

Działalność prowadzona od 2001 roku, m.in. na terenie powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrzeszowskiego, gostyńskiego, kępińskiego oraz jarocińskiego i kaliskiego.

Świadczenie usługi odbioru odpadów pochodzenia medycznego i weterynaryjnego, powstających w działalności szpitali, praktyk lekarskich, praktyk pielęgniarek i położnych, zakładów opieki zdrowotnej, laboratoriów analityki medycznej i lecznic dla zwierząt polega na odbiorze, transporcie i przekazywaniu do unieszkodliwiania poprzez termiczne przekształcanie oraz dostarczaniu opakowań transportowych. Posiadamy zezwolenie na zbiórkę i transport odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego i weterynaryjnego. Usługa wykonywana jest na podstawie umowy o wykonanie usługi odbioru odpadów pochodzenia medycznego i weterynaryjnego. Umowa gwarantuje odbiór bezpośrednio z miejsca wytwarzania odpadów – w zależności od potrzeb klientów – z różną częstotliwością (stały harmonogram lub odbiór „na telefon”). Aby zawrzeć umowę na odbiór odpadów medycznych lub weterynaryjnych prosimy o kontakt telefoniczny (62 737-20-12) lub internetowy (e-mail: mzo@mzo.com.pl) celem uzgodnienia szczegółów zawarcia umowy. Każdy odbiór odpadów potwierdzany jest kartą przekazania odpadu zgodną ze wzorem wynikającym z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973). Obowiązek sporządzania kart przekazania odpadu spoczywa na przekazującym odpady. Możecie Państwo wykonywać tę czynność sami lub zlecić ją nam za opłatą (opłata dotyczy tylko odpadów medycznych lub weterynaryjnych). Przekazując nam odpady jednocześnie zostaje przekazana odpowiedzialność za dalsze postępowanie z nimi.
Tutaj możesz pobrać wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów medycznych lub weterynaryjnych (wniosek należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać drogą elektroniczną lub pocztą). - PDF

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

Spółka prowadzi dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), w którym mieszkańcy mogą zostawić bezpłatnie m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Podmiotom gospodarczym proponujemy odpłatny odbiór tych odpadów, łącznie z przejęciem za nie pełnej odpowiedzialności.

ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Oprócz odpadów medycznych i weterynaryjnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Spółka odbiera również m.in.: zużyte baterie i akumulatory, zaolejone czyściwo i filtry olejowe, przeterminowane chemikalia i odczynniki, opakowania po środkach ochrony roślin, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. 

Posiadamy zezwolenie na zbiórkę i transport odpadów niebezpiecznych. Aby zawrzeć umowę na odbiór pozostałych odpadów niebezpiecznych (innych niż odpady medyczne lub weterynaryjne) i innych niż niebezpieczne prosimy o kontakt telefoniczny (62 733-81-37) lub internetowy (e-mail: mzo@mzo.com.pl) celem uzgodnienia szczegółów zawarcia umowy. Każdy odbiór odpadów potwierdzany jest kartą przekazania odpadu zgodną ze wzorem wynikającym z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973). Obowiązek sporządzania kart przekazania odpadu spoczywa na przekazującym odpady. Możecie Państwo wykonywać tę czynność sami lub zlecić ją nam za opłatą (opłata dotyczy tylko odpadów medycznych lub weterynaryjnych). Przekazując nam odpady jednocześnie zostaje przekazana odpowiedzialność za dalsze postępowanie z nimi.

ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH

 

Na indywidualne zlecenia klientów Spółka prowadzi wywóz gruzu w otwartych kontenerach oraz sprzedaż i wywóz BIG-BAGów z gruzem budowlanym. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć do PSZOK-u do 1 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT

Spółka zajmuje się także odbiorem padłych zwierząt domowych. W przypadku, gdy zdechnie zwierzę domowe (np. pies, kot, chomik, świnka morska czy inne zwierzę domowe tj. trzymane przez człowieka w domu dla osobistej przyjemności lub dla towarzystwa) właściciel zwierzęcia powinien skontaktować się z ZOiGO „MZO” S.A. celem odbioru i transportu do utylizacji zwłok zwierzęcych.
Dodatkowe informacje, w tym także o cenie usługi, można uzyskać pod numerem telefonu 62 737-20-12. Po zgłoszeniu odbioru padłego zwierzęcia, ustalony będzie termin jego odbioru.

ZAMIATANIE MECHANICZNE I RĘCZNE

 

Spółka w ramach swojej działalności prowadzi mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic, chodników i placów, a także utwardzonych dróg dojazdowych.

DORADZTWO W ZAKRESIE TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

 

Spółka prowadzi doradztwo ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu odpadów niebezpiecznych obejmujące: przewóz, załadunek, rozładunek oraz pakowanie odpadów niebezpiecznych.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

 

Spółka od 2007 roku zajmuje się również edukacją ekologiczną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, polegającą m.in. na organizowaniu spotkań edukacyjnych oraz konkursów ekologicznych. Rozwijanie i kształtowanie umiejętności segregowania odpadów to nadrzędny cel edukacji. Organizowane akcje proekologiczne spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem.