ZAGOSPODARUJEMY TWOJE ODPADY
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Informacje o spółce

Historia

HISTORIA  Dzisiejsza historia Zakładu zaczyna się w roku 1991. Wtedy na mocy uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XII/108/91 doszło z Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wyłoniono Miejski Zakład Oczyszczania i Miejski Zakład Zieleni.

Miejski Zakład Oczyszczania zaczął działać 1 maja 1991 roku. Firma otrzymała statut oraz regulamin organizacyjny. Miejski Zakład Oczyszczania przejął całą administrację nieruchomościami, urządzeniami technicznymi związanymi ze składowaniem odpadów komunalnych (kontenery, pojemniki, kosze na odpady) oraz środki transportu odpadów.

Po dwu latach samodzielnego działania Miejskiego Zakładu Oczyszczania jego pracownicy opracowali tzw. „Kompleksowy program zagospodarowania odpadów dla Ostrowa Wielkopolskiego”. Ponieważ z poszczególnymi etapami wdrażania w/w programu zagospodarowania odpadów wiązały się wielomilionowe inwestycje, po przeprowadzonych analizach stwierdzono, iż tak dalece idące przedsięwzięcia oraz potrzeby inwestycyjne wymagają przekształcenia zakładu budżetowego jakim de facto było MZO. Przyjęto koncepcję, iż jednostka parająca się gospodarką odpadami winna posiadać osobowość prawną, a tym samym możliwość podejmowania samodzielnych decyzji  w jak najkrótszym czasie.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXXVIII/367/94 z dnia 21 maja 1994 roku rozpoczęto proces tworzenia ZOiGO „MZO” Sp. z o.o., którego założycielem w dniu 1 lipca 1994 roku była Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

Dokonane przekształcenia sektora komunalnego z zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego, w których akcje i udziały objęła Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski  poprzedziły powstanie w 1996 roku Komunalnej Grupy Kapitałowej HOLDIKOM S.A. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wniosła akcje i udziały spółek komunalnych do HOLDIKOM S.A.  Powstał model holdingu, w którym „spółka matka” zarządza kapitałem, zaś „spółki córki”, jako niezależne podmioty wykonują swoje statutowe zadania, w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Jedną z „spółek córek” zostało ZOiGO „MZO” Sp. z o.o.

Na bazie założeń funkcjonowania HOLDIKOM S.A. jak również OZC S.A. i WODKAN S.A., które to spółki wprowadziły swoje akcje do obrotu publicznego na rynku CeTO w sierpniu 1998 roku nastąpiło przekształcenie  ZOiGO „MZO” Sp. z o.o. w ZOiGO „MZO” S.A.  Założycielami Spółki zostali: HOLDIKOM S.A., Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski i Gmina Wiejska Ostrów Wielkopolski. We wrześniu 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZOiGO „MZO” S.A. podjęło uchwałę w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz ich wycofania z obrotu publicznego na rynku CeTO.

Teraz akcjonariuszem reprezentującym 100% kapitału zakładowego oraz w ogólnej liczbie głosów jest CRK. Z chwilą powstania Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. przyjął misję, którą kieruje się do dziś. Jest to

„Wszelka działalność na rzecz ochrony środowiska, która prowadzi do ochrony ziemi, wody i powietrza poprzez organizowanie planowanej gospodarki odpadami i ich utylizacji”.

Polityka Jakości i środowiskowa
"Wszelka działalność na rzecz ochrony środowiska, która prowadzi do ochrony ziemi, wody i powietrza poprzez organizowanie planowej gospodarki odpadami i ich utylizacji" Nadrzędnym celem ZOiGO „MZO” S.A. jest dążenie do świadczenia usług na coraz wyższym poziomie – spełniającym oczekiwania klientów oraz przyczyniającym się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Aby temu sprostać wdrożyliśmy i będziemy doskonalić System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. Systemem objęte są wszystkie etapy realizacji usługi począwszy od ustalenia potrzeb i oczekiwań klientów poprzez wykonanie usługi zgodnie z ustalonymi wymaganiami i obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom i degradacji środowiska. Politykę Jakości i Środowiskową realizujemy poprzez: - Doskonalenie zasad komunikacji z klientami i innymi stronami zainteresowanymi naszą działalnością oraz proponowanie satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań w zakresie sposobu wykonywania i rozliczania usług. - Doskonalenie procesów realizacyjnych w celu zgodnego z wymaganiami i terminowego wykonania usługi. - Doskonalenie kompetencji i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie jakości wykonywanych usług oraz w zakresie wpływu wykonywanej przez nich pracy na środowisko. - Przestrzeganie wymagań prawnych i innych zasad dotyczących ochrony środowiska. - Rozwój potencjału wykonawczego oraz wdrażanie proekologicznych i skutecznych metod realizacji usług, w szczególności w zakresie: • modernizacji i odnowy taboru oraz pozostałego wyposażenia - Prowadzenie działalności w sposób ograniczający ilość powstających zanieczyszczeń oraz racjonalne gospodarowanie nośnikami energetycznymi, wodą i surowcami. - Doskonalenie zabezpieczeń zapobiegających awariom stwarzającym zagrożenie dla środowiska. Będziemy podejmować działania mające na celu tworzenie przyjaznej atmosfery pomiędzy pracownikami oraz działania w zakresie tworzenia pozytywnych relacji z naszymi klientami, dostawcami i innymi stronami zainteresowanymi, przy zachowaniu pełnej wymagalności we wzajemnych zobowiązaniach. Będziemy dążyć do tworzenia wizerunku naszej firmy, jako przyjaznej dla środowiska oraz prowadzić działania mające na celu wzrost świadomości proekologicznej społeczeństwa lokalnego.
Kadra

Anna Serbakowska 
Dyrektor Finansowy

Romuald Nożyński 
Dyrektor ds. rozwoju

Małgorzata Bąk
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Beata Rybka
Kierownik Działu Sprzedaży

Katarzyna Kołodziejska
Kierownik adminstracji

Grzegorz Milewski
Kierownik działu wykonawstwa usług 

Karol Kasprzak
Pełnomocnik Zarządu ds. ISO i specjalista ds. marketingu i promocji firmy

Tadeusz Witek
Specjalista ds. inwestycji

Dane

DANE SPÓŁKI

Spółka:

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI

"MZO" S.A.


Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA

Kraj siedziby: POLSKA

Adres: ul. Staroprzygodzka 138 63-400 Ostrów Wielkopolski

REGON: 250448570

NIP: 622-10-01-188

Sąd rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy

KRS Nr: KRS 0000020645

Kapitał zakładowy: 5 562 650,- Ilość akcji 556 265 szt.

Wartość nominalna: 10 zł

Konto bankowe:

1. BOŚ SA Oddział Ostrów Wielkopolski 84 1540 1173 2001 4010 5415 0001 
2. BS Raszków 95 8430 0009 0008 3423 0144 5943 
Telefon: Dział Sprzedaży(062) 735-35-63

Sekretariat (062) 733-81-30

Fax: (062) 736-47-94 

Adres www: www.mzo.com.pl

E-mail: mzo(at)mzo.com.pl

Polityka jakości

Polityka Jakości i środowiskowa 
"Wszelka działalność na rzecz ochrony środowiska, która prowadzi do ochrony ziemi, wody i powietrza poprzez organizowanie planowej gospodarki odpadami i ich utylizacji" Nadrzędnym celem ZOiGO „MZO” S.A. jest dążenie do świadczenia usług na coraz wyższym poziomie – spełniającym oczekiwania klientów oraz przyczyniającym się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Aby temu sprostać wdrożyliśmy i będziemy doskonalić System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. Systemem objęte są wszystkie etapy realizacji usługi począwszy od ustalenia potrzeb i oczekiwań klientów poprzez wykonanie usługi zgodnie z ustalonymi wymaganiami i obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom i degradacji środowiska. Politykę Jakości i Środowiskową realizujemy poprzez: - Doskonalenie zasad komunikacji z klientami i innymi stronami zainteresowanymi naszą działalnością oraz proponowanie satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań w zakresie sposobu wykonywania i rozliczania usług. - Doskonalenie procesów realizacyjnych w celu zgodnego z wymaganiami i terminowego wykonania usługi. - Doskonalenie kompetencji i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie jakości wykonywanych usług oraz w zakresie wpływu wykonywanej przez nich pracy na środowisko. - Przestrzeganie wymagań prawnych i innych zasad dotyczących ochrony środowiska. - Rozwój potencjału wykonawczego oraz wdrażanie proekologicznych i skutecznych metod realizacji usług, w szczególności w zakresie: • modernizacji i odnowy taboru oraz pozostałego wyposażenia - Prowadzenie działalności w sposób ograniczający ilość powstających zanieczyszczeń oraz racjonalne gospodarowanie nośnikami energetycznymi, wodą i surowcami. - Doskonalenie zabezpieczeń zapobiegających awariom stwarzającym zagrożenie dla środowiska. Będziemy podejmować działania mające na celu tworzenie przyjaznej atmosfery pomiędzy pracownikami oraz działania w zakresie tworzenia pozytywnych relacji z naszymi klientami, dostawcami i innymi stronami zainteresowanymi, przy zachowaniu pełnej wymagalności we wzajemnych zobowiązaniach. Będziemy dążyć do tworzenia wizerunku naszej firmy, jako przyjaznej dla środowiska oraz prowadzić działania mające na celu wzrost świadomości proekologicznej społeczeństwa lokalnego.